Bonitace

29.01.2010 22:08

Informace z www.kssp.cz - Chovatelská a bonitační směrnice KŠSP pro rok 2010

 

1. Chovatelská směrnice:

1.1. Chovný cíl:

Chovným cílem KŠSP o.s. je chov čtyř plemen švýcarských salašnických psů, odpovídajících svými povahovými a exteriérovými vlastnostmi standardům FCI, při zachování a prohlubování genetického zdraví populace a zachování biologického zdraví každého jedince.

 

1.2. Chovné zvíře

Chovným psem se rozumí pes starší 18-ti měsíců, který byl hodnocen podle této bonitační směrnice jako chovný, respektive zahraniční krycí pes, který splňuje podmínky chovnosti v zemi původu v souladu s předpisy FCI. Chovnou fenou se rozumí fena starší 18-ti měsíců, která byla hodnocena podle bonitační směrnice KŠSP o.s.jako chovná, respektive importovaná březí fena nebo fena ze zahraničí zapůjčená, která splňuje podmínky chovnosti v zemi původu v souladu s předpisy FCI. U všech zvířat musí být splněny podmínky kontroly zdraví předepsané bonitační směrnicí KŠSP.

 

1.3. Krytí a inseminace

Krytí může být provedeno na základě platného krycího listu. Náhrady za krytí jsou věcí dohody mezi majitelem psa a majitelem feny. Do 7 dnů po krytí zašle majitel krycího psa kopii č. 2 krycího listu hlavnímu poradci chovu KŠSP o.s. (HPCH KŠSP o.s.). Inseminace může být povolena pouze v souladu s chovatelským řádem ČMKU. Povolení inseminace musí být uvedeno v krycím listu. Majitel psa předá po nakrytí chovateli fotokopii průkazu původu, bonitační karty a výstavních ocenění psa.

 

1.4. Porod feny

Porod feny je hlášen HPCH KŠSP o.s. do 5 dnů po vrhu zasláním vyplněné 3. kopie krycího listu. Krycí list je zaslán i v případě nezabřeznutí feny. Chovatel obdrží nejpozději do 4 týdnů stáří štěňat instrukce k zápisu štěňat. Nevyužitý krycí list je chovatel povinen vrátit nejpozději do konce kalendářního roku HPCH KŠSP o.s.

 

1.5. Kontroly vrhů

Hlavní poradce chovu KŠSP o.s. organizuje kontroly vrhu. Kontrolami vrhů jsou pověřováni členové chovatelské komise. Tyto kontroly se rozlišují podle času a účelu: I. kontrola vrhu, průběžná kontrola vrhu, II. kontrola vrhu (přejímka vrhu).

 

1.5.1. I. kontrola vrhu se provádí dle potřeby u začínajících chovatelů, u vrhů po nově zařazených chovných zvířatech, u vrhů, kde se vyskytly určité genetické problémy v minulosti u rodičů, v ostatních případech podle uvážení HPCH KŠSP o.s. a na vyžádání chovatelem. Cílem první kontroly není zhodnocení kvality jednotlivých štěňat. První kontrolou posoudí poradce vrh a podmínky chovu. Rozhovorem s chovatelem zjistí další důležité informace, jako např. průběh a problémy během krytí a březosti, průběh porodu, porodní hmotnost štěňat, pravděpodobné příčiny mrtvě narozených a uhynulých štěňat (anatom. vady, abnormální velikost, nedostatečné vyvinutí aj.), přibližné rozložení bílých znaků mrtvě narozených a uhynulých štěňat. O I. kontrole je proveden zápis.

 

1.5.2. Průběžné kontroly se provádějí na vyžádání chovatelem nebo při zjištění závažných nedostatků při I. kontrole. Průběžných kontrol může být nařízeno i několik.

 

1.5.3.II. kontrola vrhu ( přejímka vrhu ) se provádí vždy. Kromě zhodnocení obecných podmínek chovu jsou zde podrobněji hodnocena jednotlivá štěňata. Je také proveden zápis o průběhu porodu feny a průběhu odchovu štěňat. Označení štěňat musí být provedeno soukromým vet. lékařem nebo osobou způsobilou k tomuto úkonu v souladu se zákonem „246/1999 sb. na ochranu zvířat proti týrání“ před přejímkou vrhu nebo při ní . Tetování nebo čipování může být provedeno nejdříve v šesti týdnech stáří štěňat. Chovatel je povinen umožnit II. kontrolu vrhu příslušnému poradci chovu, který provede o kontrole zápis. Chovatel je povinen předat kopii tohoto zápisu majitelům štěňat.

 

1.5.4. V případě pochybnosti o původu štěňat může být výborem klubu na návrh poradce chovu nařízen odběr tkání pro analýzu DNA u psa, feny a štěňat.

 

1.6. Zápis vrhu

Zápis vrhu se provádí na základě přihlášky vrhu. Průkazy původu vystaví PK 1 ČMKU po zaplacení poplatku za kontrolu vrhu pro KŠSP o.s.

 

1.7. Označování zvířat

Označování zvířat se provádí tetováním do pravého ucha nebo čipováním na levé straně krku, a to u celého vrhu současně v jeden den. Označení štěňat musí být provedeno soukromým veterinárním lékařem nebo osobou způsobilou k tomuto úkonu v souladu se zákonem č. 246/1999 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, před přejímkou vrhu nebo při ní. Tetování nebo čipování může být provedeno nejdříve v šesti týdnech stáří štěňat. Odložení tetování u jednotlivého štěněte může být povoleno pouze ze zdravotního důvodu (poranění ušního boltce, zánět vnějšího zvukovodu aj. ) a rozhodne o něm veterinární lékař nebo kontrolující poradce chovu. V případě čipování je možné použít pouze mikročipy splňující ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení - ISO 11784 a ISO 11785

 

2. Bonitační směrnice

2.1. Svody a bonitace

2.1.1. Svod mladých zvířat

Klub organizuje svod mladých, kterého se mohou účastnit zvířata od 6. do 18. měsíců stáří. Svod mladých zvířat se organizuje minimálně 2x ročně. Cílem je zhodnocení vývoje mladého psa, včasné upozornění na případné nedostatky v jeho vývoji a posouzení vyrovnanosti vrhu. Význam má svod také pro vyhodnocení odchovů a včasné zachycení dědičných zdravotních a exteriérových vad. O výsledku svodu je informován majitel i chovatel.

 

2.1.2. Bonitace ( Chovný svod )

Bonitace je organizována výborem klubu. Zvíře může být zbonitováno 1x za život. K bonitaci může být předveden pes ( fena) starší 18. měsíců registrovaný v ČR. Na žádost majitele může být bonitován pes nebo fena mladší. Toto zvíře je hodnoceno podle stejných kritérií jako zvířata nad 18 měsíců. Bonitace je pořádaná nejméně 2x ročně. Bonitaci provádí bonitační komise. Bonitační komise vydává rozhodnutí o využitelnosti psa (feny) v chovu. Předmětem hodnocení je posouzení exteriéru, povahových vlastností a zdraví. Výsledkem posouzení je vytvoření bonitačního kódu a přidělení třídy chovnosti:

chovný - pes ( fena ) splňuje požadavky dané chovatelským cílem případně pes ( fena ) mající určitý nedostatek, který je nutno respektovat při výběru partnera a je třeba v tomto znaku sledovat potomstvo nebo získanou vadu, která by mohla zastřít vadu genetickou (vylomení zubu úrazem, amputace ocasu, poškození očního víčka úrazem aj.) Chovatelská komise má možnost dle závažnosti nedostatku po jednom nebo několika vrzích chovnost přerušit do vyhodnocení potomstva. Podle výsledku může být pes (fena) využíván nadále v chovu nebo z chovu vyřazen .

nechovný - pes ( fena) vykazující hrubé vady nad rámec standardu, příp. podezření na genetickou vadu

odložení bonitace - pes ( fena) nebyl předveden v dobrém zdravotním stavu nebo majitel nezvládl předvedení psa a bonitační komise není přesvědčena o dědičném základu těchto nedostatků. Umožní se tak předvedení psa na některé další bonitaci.

 

2.1.3. Svod plemeníků

Je organizován výborem KŠSP o.s. minimálně 2x ročně. Hlavním účelem je představení chovných psů chovatelské veřejnosti. Svod plemeníků může být organizován samostatně nebo při jiné klubové akci.

 

2.2. Bonitační komise

Bonitační komisi jmenuje hlavní poradce chovu KŠSP o.s. Její činnost je omezena na dobu bonitace a vyhodnocení bonitace. Členy bonitační komise jsou: HPCH KŠSP o.s. jako předseda bonitační komise nebo jím jmenovaný zástupce, posuzovatel exteriéru psů s aprobací pro posuzování skupiny švýcarských salašnických psů a jeden nebo více zástupců chovatelské komise jako členové bonitační komise. Je účelné udržovat alespoň částečnou kontinuitu ve složení bonitačních komisí.

 

2.3. Exteriérové hodnocení zvířete, hodnocení povahových vlastností a zdraví

Hodnocení zvířete sestává z měření zvířete, prohlídky zubů, prohlídky varlat u psů a exteriérového hodnocení zvířete v klidu i za pohybu. Na tyto úkony je povinen majitel zvíře připravit a jejich neprovedení je důvodem odložení bonitace. Povahové vlastnosti se hodnotí na závěr podle projevů zvířete v průběhu jeho předvedení a měření. Zdraví zhodnotí bonitační komise na základě předložených dokumentů o vyšetření DKK, DLK, OCD, PRA aj. Součástí bonitace je pořízení fotodokumentace zvířete pro potřeby KŠSP o.s.

 

2.4. Kontrola zdraví

2.4.1. Dysplasie kyčelních kloubů.

Pro zařazení do chovu je u všech čtyř plemen ŠSP nutné rentgenologické vyšetření kyčelních kloubů u psa i feny po 15. měsíci věku. Do chovu se nezařazují zvířata s hodnocením horším než C podle FCI u VŠSP, BSP a APZ, horším než D u ESP.

Smluvní vyhodnocovatelé KŠSP od 1.7.2003

  • MVDr. Milan Snášil CSc., Luční 62, 616 00 Brno, tel.č. 549 251 419
  • MVDr. Milan Decker, Krchleby 44, 345 61 Staňkov u Domažlic, tel.č. 379 492 722
  • MVDr. Stanislav Doškář, Podhorská 16, 150 00 Praha 5, tel.č. 257 210 841

 

2.4.2. Dysplasie loketních kloubů a OCD rameního kloubu

PPro zařazení do chovu je u všech čtyř plemen ŠSP nutné rentgenologické vyšetření loketních kloubů u psa i feny po 15. měsíci stáří. Do chovu se nově nezařazují zvířata s hodnocením horším než stupeň 2 podle FCI.

Pro zařazení do chovu je u VŠSP nutné rentgenologické vyšetření OCD ramenního kloubu. Do chovu se nově nezařazují zvířata pozitivní na OCD.

 

2.4.3. Rentgenové snímky mohou provádět vybavená veterinární pracoviště v okolí bydliště majitele psa. Vyhotovení snímku musí být zapsáno do rodokmenu zvířete. Snímek je zaslán veterinárním pracovištěm k vyhodnocení na adresu pouze jednoho smluvního vyhodnocovatele KŠSP o.s. určeného majitelem psa. Odvolání proti výsledku vyhodnocení DKK, DLK a OCD se provádí podle směrnic a předpisů ČMKU.

 

2.4.4. Atrofie sítnice ( u ESP )

Před zařazením do chovu je u ESP nutné vyšetření očí (PRA) u psa i feny. Toto vyšetření nesmí být k datumu krytí starší než 1 rok.

Vyšetření mohou provádět vybavená veterinární pracoviště v České republice.

  • MVDr. Jiří Beránek, Husova 1747, 530 03 Pardubice
  Tel: 466 262 914 Mail: med.prod@tiscali.cz
     
  • MVDr. Vladimír Knapík, Jaroslavice 301, 760 01 Zlín
  Tel: 723 014 698, 577 222 737 Mail: vladimirknapik@seznam.cz
     
  • MVDr. Petr Staňa, Budečská 7, 702 00 Ostrava 1
  Tel: 596 120 482, 603 244 263 Mail: vetpark@volny.cz
     
  • MVDr. Pavla Trnková, Vlčnovská 16, 628 00 Brno
    Ordinace: Fillova 14, 602 00 Brno
  Tel: 548 520 099, 604 824 924 Mail: p.trnkova@post.cz

 

Vyšetření musí být vyhodnoceno jako negativní podle předpisů FCI. Pro ESP je doporučeno genetické vyšetření Optigen prcd-PRA test. Toto vyšetření je prováděno 1x za život zvířete kdykoli během života a nahrazuje klasické vyšetření PRA.

 

2.4.5. Vyhodnocování DKK, DLK a OCD je smluvně dohodnuto mezi KŠSP o.s. a pověřenými veterinárními pracovišti.

 

2.4.6. Všechny úrazy, které mohou zastřít vadu genetickou (vylomení zubu úrazem, amputace ocasu, poškození očního víčka úrazem aj.) musí majitel doložit veterinárním potvrzením a zápisem v průkaze původu.

 

2.4.7. Majitel zvířete je povinen nahlásit poradci chovu pro dané plemeno všechny vady a onemocnění zvířete, která mohou mít genetický původ co nejdříve po jejich zjištění a to i v případě, že se projeví až po proběhlé bonitaci (epilepsie, OCD, PRA atd. ).

 

2.4.8. K potvrzení nebo vyloučení vady, která může mít genetický základ si může chovatelská komise vyžádat vyšetření a stanovisko odborného pracoviště určeného klubem. Náklady tohoto vyšetření hradí majitel zvířete.

 

2.5. Bonitační kód

Bonitační kód je číselné a písmenné vyjádření exteriérových, povahových a zdravotních vlastností zvířete. Bonitační kód slouží k hrubé orientaci při párování chovných jedinců a k vyhodnocování potomstva.

 

2.6. Zařazení zvířat do chovu

Do chovu se zařazují chovná zvířata ( viz. 1.2. ), která byla nejméně dvakrát předvedena na některé z těchto výstav: speciální a klubové výstavy KŠSP o.s., mezinárodní a národní výstavy a zahraniční klubové výstavy FCI. Podmínkou je předvedení ve třídě mladých a výše ( stáří nad 9 měsíců ), je požadováno jedno absolvování výstavy organizované KŠSP, o.s. . Cílem je dostatečné představení chovných jedinců veřejnosti. U zahraničních krycích psů a importovaných březích fen nebo zapůjčených fen podmínka výstav odpadá. Majitel chovného psa zašle originál průkazu původu, oboustrannou fotokopii průkazu původu a fotokopii bonitační karty pověřenému funkcionáři klubu, který zajistí přeregistraci u PK1 ČMKU a založí kartu krycího psa. Teprve po datu přeregistrace na ČMKU je příslušný pes zařazen do chovu a je tedy možné připustit psa ke krytí. Majitel feny zašle poradci chovu oboustrannou fotokopii průkazu původu, fotokopii bonitační karty a vyplněnou žádost o krycí list. Poradce chovu zašle do 30-ti dnů po obdržení žádosti chovateli krycí list s kopií pro majitele psa. Přeregistrace a založení knihy odchovů se u feny provádí až při zápisu prvních štěňat u PK1 ČMKU.

 

2.7. Využívání zvířat v chovu

Počet krytí u psa za chovatelský rok je omezen na 10 zapsaných vrhů s výjimkou psů s omezeným počtem krytí. Počet vrhů je povinen sledovat majitel krycího psa. Při překročení počtu vrhů bude pes vyřazen ze seznamu krycích psů na následující chovatelský rok. Pes může krýt i feny zahraničních majitelů bez omezení v souladu s předpisy FCI. V tomto případě provede majitel psa zápis v knize krytí a zašle zprávu HPCH KŠSP o.s. spolu s fotokopií průkazu původu a dokladu o chovnosti feny. Počet vrhů u feny je regulován na jeden vrh za kalendářní rok ( od 1.1. do 31.12. ).

 

2.8. Vyřazení zvířat z chovu

Chovnost feny zaniká k datu dovršení věku 8 roků. Krycí pes musí být předveden na svodu plemeníků nebo výstavě pořádané KŠSP o.s. minimálně 1x za dva roky. Při nedodržení této podmínky nebude pes zařazen do seznamu krycích psů pro následující rok. Po splnění podmínky bude pes do seznamu opětovně zařazen. Účast na bonitaci může nahradit svod (výstavu KŠSP o.s.). Chovnost psa zaniká ukončením chovatelského roku (od 1.11. do 31. 10.) ve kterém dovršil věku 8 roků. Chovnost psa lze prodloužit na žádost majitele vždy o chovatelský rok. Podmínkou chovnosti psa staršího 8 let je předvedení psa na výstavě pořádané KŠSP o.s., případně předvedení na svodu krycích psů nebo v rámci bonitace v předešlém roce. Vyřazení z chovu může být provedeno i na základě doporučení HPCH KŠSP o.s. a schválení výborem klubu při výskytu závažných genetických vad a onemocnění u potomstva nebo při závažném onemocnění chovného jedince. O vyřazení z chovu může požádat i majitel zvířete.

 

3. Řízení chovu

Za odborné řízení chovu zodpovídá v plném rozsahu hlavní poradce chovu KŠSP o.s.

 

3.1.Hlavní poradce chovu KŠSP o.s. je člen výboru KŠSP o.s. Je volen a odvoláván výborem klubu. Organizuje vedení Plemenné knihy všech čtyř plemen švýcarských salašnických psů pro potřeby KŠSP o.s. Spolupracuje při zápisu štěňat s PK ČMKU. Zodpovídá plně za odborné vedení chovu v KŠSP o.s. a řídí činnost chovatelské komise.

 

3.2 Chovatelská komise a poradce chovu

Chovatelská komise je navrhována HPCH KŠSP o.s. a schvalována výborem klubu. Chovatelskou komisi tvoří nestanovený počet poradců chovu. Počet je dán potřebami klubu. Činnost chovatelské komise je zaměřena na sběr informací o odchovech a chovných zvířatech, vyhodnocování výsledků chovu, odbornou pomoc při vedení PK KŠSP o.s. a pomoc chovatelské veřejnosti. Činnost chovatelské skupiny řídí HPCH KŠSP o.s.

 

Chovatelská a bonitační směrnice byla projednána chovatelskou komisí KŠSP o.s. dne 27.9.2008 a schválena výborem KŠSP o.s. dne 5.10.2008 

 

Chovatelská komise KŠSP 

Mgr. Robešová Blanka (HPCH KŠSP)

tel: 607 654 027, 544 254 495

e-mail: robesovi@volny.cz

Seidenglanzová Marta

tel: 384 783 112, 736 643 355

e-mail: marta.seidenglanzova@seznam.cz

Beková Jana

tel: 773 124 152

e-mail: kssp.bek@seznam.cz

Peřinová Irena

tel: 723 956 393

email: irenazatopkova@seznam.cz

MVDr. Doubek Pavel

tel: 606 419 280

e-mail: pavel-doubek@volny.cz

Suchá Svatava

tel: 558 352 187, 723 545 220

e-mail: suchy.pirnik@tiscali.cz

Ing. Eliáš Vítězslav

tel: 544 247 634, 602 501 784

e-mail: elias.v@iol.cz

Topiarzová Vlasta

tel: 558 352 187, 723 545 220

e-mail: top-berner@atlas.cz

Hečková Alena

tel: 724 308 034

e-mail: radu.bsp@seznam.cz

Ing. Vejsada Pavel

tel: 603 744 588, 565 657 642

e-mail: palmater@centrum.cz

Hendrychová Božena

tel: 607 106 646, 317 796 042

e-mail: dartei@seznam.cz

Ing. Venclová Veronika, Ph.D.

tel: 605 448 231 (volat po 18 hod)

e-mail: kytlice@centrum.cz

MVDR. Krys František

tel: 604 959 149, 374 728 246

Lom u Tachova 13, 347 01

RNDr. Veselá Libuše

tel: 585 315 704, 774 450 417

e-mail: lizard@raz-dva.cz

 

 

—————

Zpět


Kontakt

Kája a Aida

Praha

602 277 144
723 755 148